کد مطلب:62528 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:131

اهميت و فوايد كنترل و نظارتهمان گونه كه قبلا اشاره كرديم، نظارت و كنترل در سازمان يكي از عناصر حياتي و اركان اصلي مديريت و ضرورتي انكارناپذير است. اين اصل مهم در مديريت سالم و كارآمد، در حصول اطمينان از درستي حركت همه عوامل دست اندر كار سازمان به سمت اهداف تعيين شده، ضروري و مهم مي نمايد. مديران و مسئولان سازمان ها هرگز نمي توانند مطمئن باشند كه رويدادها و اتفاقات طبق برنامه به وقوع پيوسته و حركت سازمان كاملا منطبق بر برنامه هاي طراحي شده، باشد؛ چرا كه پيش بيني ها و برنامه هاي عملياتي سازمان همواره با درصدي از خطا همراه است، و فعاليت هاي سازمان و كاركنان آن همواره منطبق بر برنامه ها نخواهد بود. بنابراين، ضروري است كه مديران با استفاده از فرايند نظارت و كنترل، سازمان و استمرار فعاليت هاي آن را از خطا و اشتباه مصون دارند؛ يا ميزان خطاها را كاهش دهند و نيز در صورت نياز، عملكرد را اصلاح نمايند.

نظارت و كنترل، صحت و دفت انجام فعاليت ها را در سازمان تضمين مي كند. اصولا نمي توان بدون داشتن يك نظام كنترلي مناسب و كارآمد، سازمان را اداره نمود، و صحت و دقت عمليات و نيز اجراي كامل و صحيح برنامه ها را تضمين كرد. همچنين حصول اطمينان از كيفيت و كميت كالاها و خدماتي كه در سازمان ارائه مي شوند، تنها در صورتي ميسر است كه يك نظام مناسب و توانمند كنترل و نظارت در سازمان وجود داشته باشد.

دلايل متعددي به منظور تبيين ضرورت وجود يك نظام دقيق و مناسب نظارت و كنترل در سازمان وجود دارد، كه ضرورت و اهميت آن را بيش تر مي نماياند. در اين قسمت برخي از دلايل اهميت و آثار مثبت و فوايد كنترل و نظارت را كه در بيانات نوراني امام علي (ع ) مورد توجه قرار گرفته است باختصار توضيح مي دهيم: