کد مطلب:62538 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

نظارت بر اطرافياناطرافيان و نزديكان مديران و مسئولان سازمان ها، افرادي هستند كه رابطه بيش تري با آنان داشته و بعضا بين آن ها رابطه دوستي يا خويشاوندي برقرار است. نظارت بر عملكرد اطرافيان و كنترل رفتارهاي آنان از ضرورت هاي انكارناپذير براي مديران بوده و عدم توجه به اين امر ممكن است صدمات جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد.

معمولا در سازمان ها، برخي از افراد رابطه بيش تر و نزديك تري با مدير پيدا كرده، و به مرور زمان بين آن ها دوستي و ارتباطات نزديك به وجود مي آيد. البته در بين كساني كه از بيرون سازمان، با سازمان مرتبط هستند نيز افرادي وجود دارد كه آشنايي، دوستي و يا خويشاوندي با مديران و مسئولان سازمان داشته و يا برقرار مي كنند. اين روابط ويژه باعث مي شود كه توقعات و انتظارات خاصي در اين افراد به وجود بيايد، آنان خود را متمايز از ديگران دانسته و حقوق و امتيازات ويژه اي براي خود قائل شوند.

مثلا كساني كه در داخل سازمان ارتباط نزديكي با مدير دارند، ممكن است بر مبناي اين رابطه، سازمان را مراعات نكنند؛ يا توقعات بيجا داشته و امتيازات ويژه اي طلب نمايند.

همچنين دوستان و خويشاوندان مدير در خارج از سازمان بر اساس همين دوستي و خويشاوندي، ممكن است انتظار داشته باشند كه امتيازات ويژه اي به آن ها تعلق بگيرد.

مديران و مسئولان سازمان هاي مختلف، بايد به گونه اي عمل كنند كه اين انتظارات نادرست در اين گونه افراد به وجود نيايد؛ و آنان مطمئن باشند كه در نظر مدير و مسئول سازمان هيچ تفاوتي بين آنان و ديگران وجود ندارد.

امام علي (ع ) علاوه بر اين كه خود مراقب اطرافيان خويش بوده و در مقابل توقعات نابجاي آن ها ايستادگي مي كرد، به كارگزاران خويش دستور مي داد تا مراقب اطرافيان باشند. آن حضرت در ضمن سفارش هاي خود به مالك اشتر مي فرمايد:

و تحفظ من الأعوان؛[1] اعوان و انصار خويش را سخت زير نظر بگير.

    1. همان.