کد مطلب:62543 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

خدا ترسياز نظر امير مؤ منان (ع ) از مهم ترين صفات لازم براي كسي كه وظيفه خطير نظارت و كنترل را در سازمان بر عهده مي گيرد، خشيت و خداترسي است. آن حضرت در تبيين اين مسأله به مالك اشتر سفارش مي كند:

ففرغ لاولئك ثقتك من اهل الخشية و التواضع فليرفع اليك امورهم؛[1] پس بر آن ها، افراد مورد اطمينان خود را، كه خدا ترس و متواضع باشند برگزين، تا كارهاي آنان را به تو گزارش كنند.

خشيت و خدا ترسي يكي از فضايل اخلاقي است و همه مؤ منان وارسته از اين ويژگي برخوردارند؛ ليكن علت اين كه امام علي (ع ) اين صفت را به عنوان يك ويژگي خاص انتخاب و مطرح كرده است، شايد بيانگر اين باشد كه ناظران و كساني كه وظيفه مهم كنترل را در سازمان بر عهده مي گيرند، اگر خدا ترس بوده و همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانند، از افراط و تفريط در كارها، به ويژه در امر مهم نظارت پرهيز نموده، و سعي مي كنند هنگام نظارت بر برنامه هاي سازمان، و كنترل عملكرد كاركنان آن، از مسير عدالت و انصاف خارج نشوند و از سخت گيري هاي نابجا از يك طرف، و تخفيف ها و ناديده گرفتن هاي بي مورد از طرف ديگر، اجتناب نمايند.

    1. نهج البلاغه، نامه 53.