کد مطلب:62544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

صداقت و راستگويياز ديگر ويژگي هاي ناظران و بازرسان، از ديدگاه حضرت علي (ع ) صداقت و راستگويي است. اين ويژگي از مهم ترين فضايل اخلاقي است كه بايستي خود را به زينت داد؛ ليكن در كار نظارت و كنترل، اهميت راستگويي نمود بيش تري دارد. دليل اهميت اين صفت در نظارت كنندگان اين است كه نظارت كاري خطير مي باشد، و برخي اوقات، سرنوشت سازمان و افراد آن در گرو نظارت صحيح و اصولي، و درست بودن گزارش ‍ ناظران است. اين ويژگي در نظارت بر عملكرد كاركنان بيش تر نمايان مي شود؛ چرا كه عموما تصميماتي كه در سازمان در مورد كاركنان گرفته مي شود بر مبناي نتايج به دست آمده و از نظارت و ارزيابي، اتخاذ مي شود. حضرت علي (ع ) توجه مالك را به اين مهم جلب كرده و مي فرمايد:

ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفأ عليهم؛[1] سپس با فرستادن مأموران مخفي- كه راستگو باشند و باوفا- كارهاي آنان را زير نظر بگير.

آن حضرت در اين قسمت از نامه، علاوه بر توصيه به نظارت بر عملكرد كارگزاران و تعيين عده اي مأمور مخفي براي اين كار، برخي صفات آنان را ذكر كرده كه يكي از آن ها صداقت و راستگويي اين مأموران است.

    1. همان.