کد مطلب:62548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

حقگويياز ديگر ويژگي هاي ناظران و بازرسان در نظر امام علي (ع )، حقگويي است. ممكن است مبنايي كه آن حضرت، حقگويي را به عنوان يكي از خصوصيات نظارت كنندگان دانسته، اين باشد كه اگر نظارت، از سوي افرادي انجام شود كه داراي اين صفت هستند، ميزان صحت و دقت نتايج به دست آمده از آن تا حد زيادي افزايش خواهد يافت. توصيه آن حضرت به مالك اشتر در اين مورد چنين است.

ثم لا تدع ان يكون لك عليهم عيون من اهل الامانة و القول بالحق عند الناس؛[1] پس فراموش مكن كه بايد بر آنان ناظراني و بازرساني از ميان كساني كه در ميان مردم به امانتداري و حقگويي شناخته شده اند بگماري! .

حضرت علي (ع ) در اين بخش از نامه به مالك، علاوه بر تأكيد بر ضرورت گماردن عده اي براي نظارت بر عملكرد كارگزاران، دو ويژگي مهم آنان يعني امانتداري و حقگويي را نيز تبيين نموده است.

    1. حراني، حسين بن علي بن حسين بن شعبه، تحف العقول، ص 129.