کد مطلب:62552 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

تعريف خود كنترليدرباره خود كنترلي تعريف خاصي ارائه نشده است؛ولي مي توان خود كنترلي را مراقبتي دروني دانست، كه بر اساس آن وظايف محول شده انجام، و رفتارهاي ناهنجار و غير قانوني ترك مي گردد، بي آن كه نظارت و يا كنترل خارجي در بين بوده باشد. هنگامي كه كسي بي توجه به كنترل خارجي، تلاش خود را مصروف انجام دادن كاري كه بر عهده او گذارده شده نمايد و مرتكب خلافي از قبيل كم كاري، سهل انگاري نگردد، از كنترل دروني بهره مند است. در اين صورت است كه نظارت خارجي در تحقيق چنين رفتاري كه متضمن انجام دادن وظيفه و ترك كردن خلاف است نقشي نداشته و تنها، مراقبت دروني است كه موجب رفتار مزبور مي گردد.

بر اين اساس مي توان در يك فرمول چنين آورد:

انجام دادن وظايف (كار) + پرهيز از خلاف (هر دو مورد بدون نظارت تأثير گذاربيروني ) خود كنترلي