کد مطلب:62555 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

عوامل خود كنترليدر اين كه عوامل خود كنترلي چيست، تا كنون بحث مستقل و دامنه داري از سوي صاحب نظران صورت نگرفته است. نگارنده با تحقيق و تتبعي كه در كتاب ها و مقالات علمي انجام داده به اين نتيجه رسيده كه خود كنترلي موضوع بكري است كه مرحله طفوليت خود را مي گذراند، و هنوز جاي خود را در ميان مباحث مديريت پيدا نكرده و كم تر مورد توجه صاحب نظران اين رشته قرار گرفته است.

با وجود اين، در لابه لاي كتاب ها و مقالات مي توان مواردي را كه با اين موضوع مرتبط است جمع آوري، و از انضمام آن ها ساختار اين بحث را پي ريزي كرد. آنچه در اين قسمت مورد نظر است بيان عوامل خود كنترلي و سپس ارزيابي آن ها مي باشد. براي رعايت اختصار، در آغاز فهرست وار عوامل خود كنترلي را ذكر نموده و سپس يك به يك آنها را مورد نقد اجمالي قرار مي دهيم:

1. تلفيق هدف هاي فرد و سازمان ؛

2. خويشتن كاري ؛

3. انگيزه توفيق طلبي ؛

4. ادهوكراسي ؛

5. ارزش ها و احساسات ملي ؛

6. و وجدان كاري.