کد مطلب:62556 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

تلفيق هدف فرد و سازمانهنگامي كه هدف فرد و سازمان تلفيق گردد، اين يگانگي موجب خود كنترلي فرد مي شود؛ زيرا در صورتي كه هدف فرد و سازمان انجام دادن كار باشد؛ تمايل به انجام دادن آن از سوي فرد امري طبيعي خواهد بود، و همين تمايل و گرايش به انجام دادن كار صرف نظر از نظارت خارجي، حكايت از خود كنترلي شخص دارد. از اين رو، ابزاري كه به تلفيق هدف هاي فرد و سازمان كمك مي كنند در واقع مي توانند عوامل غير مستقيم خود كنترلي به حساب آيند. اين ابزار عبارتند از:

1. طرح هاي تكه كاري و كارانه ؛

2؛ مشاركت در تصميم گيري ؛

3. و مديريت بر مبناي هدف.

البته بايد اعتراف كرد كه هدف فرد و سازمان هيچ گاه به صورت كامل با هم يكي نمي شوند؛ بلكه بايد تلاش شود تا در حد توان اهداف مذكور به هم نزديك شده و از شدت تضاد بين آن ها كاسته شود.