کد مطلب:62557 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

خويشتن كاريخويشتن كاري به عنوان افقي جديد در آينده مديريت، در قالب يك نظريه كلي مطرح است. بر اساس اين نظريه، الگوي كار دگرگون مي شود و بر اساس شرايط و مقعيت افراد و ترجيحات آنان شكل مي گيرد. كار و سرگرمي در هم آميخته و خانه و محله، مراكز كاري مي گردند. انسان شخصا كنترل كار خويش را بر عهده مي گيرد و براي خود و رفع نيازهايش كار مي كند. كار در اين مقوله براي خود فرد و در راه اهداف او مي باشد.

اين فرضيه، گرچه مي تواند به عنوان يك نظريه علمي تخيلي، آغازگر مباحث جديد در مديريت باشد؛ اما در عصر حاضر مصاديق شايعي ندارد، و بر فرض رواج خويشتن كاري، موضوع خود كنترلي در سازمان منتفي خواهد بود؛ ضمن آنكه تلازم خويشتن كاري با خود كنترلي جاي ترديد داشته و نمي توان خود كنترلي را بر فرض خويشتن كاري تضمين كرد.