کد مطلب:62558 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

انگيزه توفيق طلبيعامل ديگر خود كنترلي، انگيزه توفيق طلبي است. اين انگيزه و يا نياز به كسب موفقيت، از عمده ترين ابزاري است كه انگيزش را از برون به درون انسان مي كشاند، و كنترل را به خود فرد منتقل مي سازد.

اين انگيزه هر چند مي تواند در صاحب خود، حركت و تلاش براي انجام دادن وظايف بيفزايد، به گونه اي كه او با كنترل و نظارت بر خويش، وظايف خود را انجام دهد و موفقيت كسب نمايد؛ اما معمولا چنين افرادي در سازمان ها اندك اند، و با آموزش نيز نمي توان توفيق طلبي را در افراد خلق كرد؛ زيرا اگر چه اين انگيزه تا حدودي اكتسابي است؛اما پيش از اكتسابي بودن، ذاتي بوده و تنها با آموزش تحصيل نمي شود؛ از اين رو، اين عامل نمي تواند به طور عام و گسترده مورد توجه قرار گيرد.