کد مطلب:62559 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

ادهوكراسييكي از عوامل خود كنترلي، ساختار ادهوكراسي است. مشخصات اين نوع ساختار عبارتند از:

1- تفكيك افقي زياد؛

2- رسميت كم ؛

3. عدم تمركز؛

4. و انعطاف پذيري.

قوانين و مقررات در ادهوكراسي محدود و بسيار منعطف و عمدتا غير مدون هستند، و به دليل نياز به انعطاف، رسمي سازي در آن كم، و فقط استاندارد كردن رفتار مورد توجه قرار گرفته است. اين مشخصات ساختاري موجب مي گردد تا كاركنان قواي اكتشافي خود را در انجام وظايف به كار گرفته و داراي انگيزش كافي و خود كنترلي شوند، و تصميماتي كه مي گيرند نه فقط براي خودشان، بلكه براي سازمانشان بهترين تصميمات باشد.

در بررسي اين عامل، شايد بتوان گفت كه ساختار ادهوكراسي زمينه مناسبي را براي خود كنترلي فراهم مي سازد؛ اما نقش آن به عنوان عامل خود كنترلي جاي تأمل دارد.