کد مطلب:62562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

راه هاي ايجاد خود كنترلي در نگاه امام عليدر بحث از عوامل خود كنترلي، مواردي كه از سوي علما و صاحب نظران مديريت، در كتاب ها و مقالات علمي مطرح شده بود، مورد بررسي اجمالي قرار گرفت. در اين قسمت عوامل و شيوه هايي كه از نگاه حضرت علي (ع ) مي تواند موجب خود كنترلي و يا حفظ و تقويت آن شوند، مورد توجه قرار مي گيرند: