کد مطلب:62563 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

تقويت ايمان و ترويج ارزش هاي اسلاميايمان، باورهاي ديني، همراه با پايبندي به نظام ارزشي اسلام. عامل بسيار مهمي در ايجاد خود كنترلي است. براي اثبات اين نكته، ابتدا لازم است ماهيت هر يك از باورهاي ديني و نظام ارزشي دانسته شود؛ زيرا با تبيين باورها و ارزش هاي اسلامي، آشكار مي گردد كه خود كنترلي برخاسته و غير قابل انفكاك از آن هاست؛و مراقبت دروني، در واقع زاييده آن ها و خود يكي از ارزش هاي اسلامي است؛و به هر ميزان كه ايمان به حقايق ديني و باورهاي اسلامي قوي باشد پايبندي به نظام ارزشي نيز بيش تر، و در نتيجه خود كنترلي شديدتر مي گردد.