کد مطلب:62565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

ارزش هاارزش ها در اسلام، كه بر جهان بيني اسلامي و نگرش توحيدي به عالم هستي مبتني است، در واقع حكم شاخ و برگ هاي درخت تنومند اسلام را دارد، كه ريشه آن را اصول دين تشكيل مي دهد. مجموعه اين ارزش ها كه نظام ارزشي اسلام را معنا مي بخشد، در قالب بايدها و نبايدها و يا دستورات اسلامي مطرح مي شوند.

در اين جا آن دسته از ارزش ها كه رابطه مستقيم با سازمان داشته، و به نحوي با مقوله خود كنترلي در سازمان مرتبط مي شوند؛ مورد توجه مي باشند. اين ارزش ها به گونه اي هستند كه به اعتقاد نگارنده عمل و پايبندي به آن ها، افراد را به طور طبيعي به سوي خود كنترلي سوق مي دهند؛ و يا اين كه برخي از ارزش ها مساوي با خود كنترلي بوده و صبغه ارزشي به آن مي دهند.

دليل اين مدعا هنگامي آشكار مي شود كه مصاديق خود كنترلي را مورد توجه قرار داده، اغلب انتظاراتي را كه از افراد خود كنترل وجود دارد، چنين بيان كنيم:

- راغب به انجام دادن كار مي باشند از سستي و كاهلي در آن مي پرهيزند؛

- همواره مراقبند تا هنگام كار خلافي از آنان سر نزند؛

- از گرفتن رشوه و اعمال تبعيض خودداري مي كنند؛

- كار را با اتقان انجام داده، از سهل انگاري و انجام دادن ناقص آن پرهيز مي كنند؛

- خيانت را در كار روا نداشته و كم كاري نمي كنند؛

- انضباط كاري را رعايت نموده، سر وقت حاضر مي شوند؛

- در مصرف منابع و امكانات، اسراف نكرده، از هدر رفتن آن ها جلوگيري مي كنند؛

- و به حقوق ديگران تعدي نمي كنند و حق آن ها را محترم مي شمارند.

انتظارات فوق، در صورتي كه ارزش هاي اسلامي مورد پذيرش بوده و افراد به آن پايبند باشند، برآورده خواهد شد؛ در نتيجه خود كنترلي نيز تحقق خواهد يافت.

ارزش هايي كه در اين قسمت مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از:

1- ارزش و قداست كار؛

2- تقواي كاري ؛

3- اتقان در كار؛

4- نظم و انضباط در كار؛

5- انجام دادن كار به طور كامل ؛

6- صرفه جويي در مصرف منابع و امكانات ؛

7- عدالت و دوري از ظلم و تبعيض ؛

8- و كسب حلال.

درباره هر يك از اين ارزش ها، آيات و رواياتي وجود دارند كه با مراجعه به منابع اسلامي مي توان آن ها را ملاحظه نمود. در اين جا به جهت اختصار، تنها به همين فهرست بسنده مي نماييم.

نكته قابل توجه اين كه افراد در صورتي مي توانند پايبند به ارزش ها باشند كه به ارزش ها و نظام ارزشي آگاهي داشته باشند، و اين مستلزم تعليم و ترويج نظام ارزشي اسلام است؛به ويژه بخش هايي كه به كار و ارزش هاي مرتبط با آن مربوط مي شود.

البته ترويج اين ارزش ها در محيط كار، محتاج راه كارهايي است كه بايد با تحقيق بيش تري در اين زمينه، آن ها را شناسايي كرد، و با استفاده از راه كارهاي مناسب در ترويج اين ارزش ها در محيط كار كوشش نمود.

نتيجه آن كه براي تقويت ايمان و ترويج ارزش هاي اسلامي در زمينه كار، بايد تدابيري انديشيد و با دروني كردن آن ها براي كاركنان و مديران، به هدف خود كنترلي دست يافت.

از اين رو نيل به هدف خود كنترلي، نيازمند كار عظيم فرهنگي است، و يكي از ويژگي ها و وظايف مديريت اسلامي، آن است كه، بخش عظيمي فرهنگي است، و يكي از ويژگي ها و وظايف مديريت اسلامي، آن است كه، بخش عظيمي از هزينه ها و نيروهايي كه در نظام هاي ديگر، صرف كنترل هاي شديد خارجي، بازرسي، اطلاعات و ضد اطلاعات مي شود، در راه ارتقاي فرهنگي و رشد معنوي كاركنان، به كار گرفته شود، تا با تقويت روحيه ديني، تقوا و خدا ترسي، عامل كنترل كننده دروني، در افراد به وجود آيد؛ و ضمن تأمين اهداف سازمان، رشد و ترقي معنوي انسان ها نيز حاصل گردد. بر اين اساس، در سايه مديريت اسلامي، از يك سو هزينه هاي نظام هاي اطلاعاتي كاهش مي يابد، و از سوي ديگر سطح فرهنگ و معنويت كاركنان بالا مي رود.