کد مطلب:62566 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

اصلاح گزينشامروزه نگرش سيستمي به سازمان، نگاهي نو و منطقي است، و آنچه در سازمان يا كارخانه رخ مي دهد بي ارتباط با محيط خارج از سازمان نيست، بلكه مي توان گفت كه سازمان ها همواره از محيط اطراف خود تأثير مي پذيرند؛ هر چند خود نيز بر محيط خارجي تأثير گذارند؛ زيرا معمولا سازمان ها به صورت سيستم هاي باز اجتماعي مي باشند و بيش تر آن ها با صدها عامل خارجي سر و كار دارند.[1] .

يكي از عوامل محيطي، منابع انساني است كه به نوبه خود يكي از ورودي هاي سيستم سازماني را تشكيل مي دهد. معمولا افراد با برخي باورها و نگرش هاي قبلي وارد سازمان مي شوند؛ زيرا شخصيت آن ها در خارج از سازمان شكل گرفته و رفتار خود را كه بر اساس باورها و نگرش هاي آن ها است، عينا به سازمان منتقل مي كنند؛ لذا گزينش افراد و انتخاب بهتر از ميان داوطلبان براي چرخش كار سازمان ها امري ضروري مي نمايد.

براي گزينش و جذب بهتر داوطلبان ورود به سيستم سازماني، عوامل متعددي را بايد در نظر داشت. يكي از اين عوامل سيستم ارزشي داوطلب است. بايد ديد تا چه ميزان باورها و ارزش هاي فرد داوطلب، با باورها و ارزش هاي اسلامي، همخواني و سنخيت دارند. هر قدر كه اين همخواني بيش تر باشد، اميد بيش تري به خود كنترلي مي توان داشت.

بر اين اساس، مي توان يكي از سياست هاي كلي در گزينش داوطلبان را باورها و ارزش هاي اسلامي آنان دانست. از اين رو پيامبر گرامي اسلام (ص ) خطاب به امير مؤ منان (ع ) دينداري و پرهيزگاري را از شرايط لازم براي گزينش متصديان امور بر شمرده و چنين مي فرمايد:

وألصق بذوي التجربة و العقول و الحيأ من أهل البيوتات الصالحة و أهل الدين و الورع فأنهم أكرم أخلاقا و أشد لأنفسهم صونا و اصلاحا و أقل في المطامع اشرافا و أحسن في عواقب الأمور نظرا، من غيرهم فليكونوا عمالك و أعوانك...؛[2] خود را به صاحبان تجربه و عقل و حيا كه از خانواده هاي صالح بوده و متدين و پرهيزگار باشند نزديك كن؛زيرا آن ها از جهت اخلاق كريم تر، و به لحاظ خويشتن داري (خود كنترلي ) و اصلاح خويش شديدترند؛ و كم طمع تر، و در سنجش عواقب كارها بيناترند؛ پس ‍ اين ها بايد كارگزاران و ياورانت باشند.

امير مؤ منان (ع ) نيز خطاب به يكي از كارگزاران خود، دينداري و پرهيزگاري را شرط به كار گيري متصديان امور دانسته و چنين مي فرمايد:

اصطف لولاية أعمالك أهل الورع في الدين من أهل البيوتات الصالحة و القدم في الاسلام فانهم أكرم أخلاقا و أنزه أطماعا؛[3] براي تصدي امور خود كساني را انتخاب كن كه پرهيزگار و از خانواده هاي پاك بوده و در اسلام پيشگام تر باشند؛ زيرا اخلاق آن ها كريمانه تر و طمعشان كم تر است.

از اين سخن استفاده مي شود كه هرگز نبايد افراد بي ايمان را در مديريت ها به كار گرفت؛حتي در بين مؤ منان هم بايد افرادي را انتخاب نمود كه سابقه دينداري، و پرهيزگاريشان بيشتر باشد؛ زيرا اينان به خود كنترلي در سازمان نزديك تر بوده و در انجام كارها خيانت نمي كنند.

    1. .107:P ؛5 Ed ؛Daft.L.R ؛Design, Theory Organization: F.C.
    2. قاضي نعمان، دعائم الاسلام، ج 1، ص 361.
    3. سيماي كارگزاران علي بن ابي طالب امير المؤ منين (ع )، ج 2، ص 182.