کد مطلب:62574 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

اهداف، كاربردها و موارد استفاده ارزشيابيپيش تر بيان شد كه ارزشيابي يكي از نيازهاي اساسي براي بقاي سازمان و ايجاد انگيزه كاري در ميان كاركنان است. اين فرايند، اهداف متعددي را دنبال مي كند، و نتايج آن، يعني اطلاعاتي كه در نتيجه ارزشيابي عملكردها به دست مي آيد، موارد استفاده بسياري دارد.

برخي از كاربردهاي آن عبارتند از: