کد مطلب:62575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

تعيين نيازهاي آموزشي كاركناناجراي سيستم مناسب ارزيابي عملكردها، اطلاعات مهمي را در مورد نيازهاي آموزشي كاركنان سازمان در اختيار مديران قرار مي دهد. بنابراين، قطعا يكي از اهداف عمده سازمان ها از ارزيابي عملكرد كاركنان، تعيين نيازهاي آموزشي آن هاست.

در يك نظر خواهي، 90 در صد پاسخ دهندگان خاطر نشان كردند كه سازمان هاي آن ها، داده هاي ارزيابي را براي مشخص كردن نيازهاي آموزشي كاركنان مورد استفاده قرار مي دهند.[1] .

    1. .380:P ؛Management Resource Human ؛Joyce, Russell, John, Berardin.