کد مطلب:62577 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

ارائه باز خور براي كاركناناز ديگر اهداف ارزيابي عملكرد و كاربردهاي آن دادن باز خور به كاركنان است. ارزيابي عملكرد، به كاركنان در عملكرد شغلي آن ها باز خور مي دهد؛[1] .

يعني اطلاعات به دست آمده از ارزيابي عملكرد مي تواند مبناي مناسبي براي دادن باز خور به كاركنان باشد. بنابراين، ارزشيابي عملكرد، براي كاركنان باز خور تهيه كرده و بدين وسيله به عنوان ابزاري براي پيشرفت شخصي و شغلي آنان عمل مي كند.[2] .

همچنين ارزيابي عملكرد به منظور تهيه باز خور براي عملكرد گذشته كاركنان طراحي شده اند تا به رشد و گسترش برنامه هاي آتي كمك كرده و براي تصميم هاي پرسنلي مستندات پشتيباني تهيه كنند.[3] .

    1. .188:P ؛Management Resource Human of Handbook THe ؛Brian, Towers.
    2. .268:P ؛Resources Human Managing ؛Wayne, Cascio.
    3. .321:P ؛management Resource Human ؛Stephen, Robbins, David, Decenzo.