کد مطلب:62579 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

شناخت استعدادها و توانايي هاي كاركنانوقتي كه عملكرد كاركنان مورد سنجش قرار مي گيرد، ميزان دانش، مهارت، ابتكار و خلاقيت آنان روشن مي شود، و اين معيار مناسبي براي ارزيابي توانايي ها و استعدادهاي كاركنان است.[1] .

همچنين بنا به اين گفته كه گذشته، چراغ راه آينده است، در مواردي هم زمان با ارزيابي عملكرد كاركنان كارمند، استعدادها و توانايي هاي بالقوه او نيز سنجيده مي شود، و بر اين اساس، مشاغلي كه احتمال مي رود فرد در انجامش ‍ موفق تر باشد به عهده او گذارده مي شود؛ ولي بايد تذكر داد كه عملكرد گذشته فرد، هميشه معيار خوبي براي پيش بيني عملكرد او در آينده نخواهد بود، و موفقيت در انجام (دادن ) مؤ ثر كاري، به خصوص، به اين معنا نيست كه فرد به همان اندازه، در كار ديگري موفق باشد.[2] .

    1. .189:P ؛Management Resource Human of Handbook THe ؛Brian, Towers.
    2. مديريت منابع انساني، ص 217.