کد مطلب:62580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

تعيين روايي آزمون هاي استخداميكاركنان اغلب سازمان ها، به ويژه سازمان هاي بزرگ، از طريق آزمون هاي استخدامي برگزيده و انتخاب مي شوند. يكي از راه هاي تعيين اعتبار و روايي آزمون هاي استخدامي عملكرد كاركناني است كه از طريق اين آزمون ها به استخدام سازمان در آمده اند. اگر عملكرد اين كاركنان مطلوب و رضايتبخش باشد، اين امر بيانگر اعتبار و روايي آزمون هاي استخدامي خواهد بود؛ و اگر عملكرد افراد مطلوب نباشد، روشن خواهد شد كه آزمون ها داراي اعتبار لازم نيستند.

بنابراين، عملكرد خوب يا بد، نقاط قوت و ضعف در روش هاي كارمند يابي واحد پرسنلي را نشان مي دهد؛[1] .

و ارزيابي عملكرد اطلاعات مناسبي را در اختيار مي گذارد كه براي اعتبار بخشيدن به روش هاي گزينش، به منظور ارزيابي اين كه آيا آن روش ها، كاركنان خوبي را براي سازمان جذب خواهند كرد، مورد نياز است.[2] .

    1. ؛Management Personnel, Resource Human ؛Keith, Davis, William, Wether. 339:P.
    2. .188:P ؛Management Resource Human of Handbook THe ؛Brian, Towers.