کد مطلب:62581 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

كارمند يابي و انتخابنتايج حاصل از ارزيابي عملكرد كاركنان فعلي سازمان مي تواند در پيش ‍ بيني عملكرد آينده كساني كه مي خواهيم انتخاب و استخدام كنيم مفيد واقع شود. براي مثال، ممكن است ارزيابي كاركنان نشان دهد عملكرد كساني كه داراي درجه تحصيلي خاص، يا ويژگي و خصوصيت شخصيتي مخصوصي هستند بهتر از ساير كاركنان است. چنين اطلاعاتي قطعا فرايند جذب نيرو و گزينش را تحت تأثير قرار خواهد داد؛ زيرا اگر اطلاعاتي از اين قبيل در دست باشد مسئولان سازمان را براي كساني كه داراي اين ويژگي ها باشند ارزش بيش تري قائل شده و تلاش مي كنند كاركنان خود را از ميان كساني انتخاب كنند كه آن ويژگي ها را دارا باشند.[1] .

    1. Management Personnel, Resource Human ؛Keith, Davis, William, Wether.339:P.