کد مطلب:62582 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:95

بهبود عملكرد جاريوقتي عملكرد كاركنان مورد سنجش و ارزشيابي قرار مي گيرد، بسياري از زواياي عملكرد آنان روشن شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص ‍ مي گردد. هرگاه پس از اين شناسايي، نقاط ضعف و قوت آنان به اطلاعشان برسد؛ آن ها تمام تلاش خود را جهت تقويت نقاط قوت و از بين بردن نقاط ضعف عملكرد خود به كار مي گيرند؛ در نتيجه عملكردشان بهبود مي يابد.[1] .

    1. ؛Management Personnel, Resource Human ؛Keith, Davis, William, Wether.339:P.