کد مطلب:62583 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

انگيزش كاركنانيكي ديگر از كاربردهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان، انگيزش آن ها مي باشد؛ يعني اگر عملكرد كاركنان به درستي مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد، انگيزه آنان براي كار و تلاش و بالا بردن كيفيت و كميت كار ارتقا خواهد يافت؛زيرا احساس خواهند كرد كه به عملكرد آنان اهميت داده مي شود، و در صورتي كه عملكرد آن ها مطلوب باشد مورد توجه قرار خواهند گرفت.

بنابراين، ارزيابي عملكرد و پيامدهاي آن، نقش مهم و حياتي در الگوي انگيزش ايفا مي كنند.[1] .

اگر اهدافي كه كاركنان جداگانه درصدد دستيابي به آن هستند روشن نباشند، اگر معيارها براي اندازه گيري و سنجش ميزان دستيابي به اهداف مبهم باشد و اگر كاركنان اطمينان نداشته باشند كه كار و تلاش هاي آنان به يك ارزيابي رضايت بخش از عملكرد آنان منجر مي شود، يا احساس كنند كه وقتي اهداف عملكرد آنان به دست مي آيد، نتيجه غير مطلوبي نسبت به سازمان وجود خواهد داشت، مي توانيم پيش بيني كنيم كه افراد، خيلي كم تر از توانايي شان كار مي كنند.[2] .

    1. .322:P ؛management Resource Human ؛Stephen, Robbins, David, Decenzo.
    2. Ibid.