کد مطلب:62584 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

تشخيص مشكلات سازمانياز ديگر كاربردهاي ارزيابي عملكرد كاركنان، مي توان به تشخيص ‍ مشكلات سازماني اشاره كرد. ارزيابي عملكرد، وسيله خوبي براي تشخيص محدوديت ها و موانع موجود در راه موفقيت سازمان و عملكرد مطلوب كاركنان مي باشد. بنابراين، ارزشيابي عملكرد كاركنان راه سازمان مي تواند در تشخيص برخي از مشكلات سازماني مفيد و مؤ ثر باشد.[1] .

    1. .286:P ؛Resources Human Managing, Wayne, Cascio.