کد مطلب:62585 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

فرايند ارزيابي عملكردبا توجه به حساسيت مسأله ارزشيابي كاركنان، طراحي سيستمي مناسب و كار آمد براي ارزيابي عملكرد آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است. براي اين منظور پيمودن كامل و دقيق مراحل ذيل- كه در شكل شماره 2 نشان داده شده است- ضروري مي نمايد.