کد مطلب:62586 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

تعيين هدف از ارزيابي عملكرددر مرحله اول بايد هدف و منظور از ارزيابي عملكرد كاركنان معين شود. تعيين اين اهداف امري ضروري است؛زيرا بندرت مي توان سيستم واحدي براي ارزيابي كاركنان طراحي نمود كه تمام جوانب را در نظر بگيرد. براي مثال ممكن است در يك سازمان، هدف اوليه از ارزيابي عملكرد، تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان باشد، و در سازماني ديگر سنجش ‍ شايستگي افراد براي اتخاذ تصميماتي درباره افزايش پرداخت يا ترفيع مقام.

بنابراين، بايد اهداف ويژه اي كه سيستم ارزيابي عملكرد، براي نيل به آن طراحي و اجرا مي گردد، مشخص شود؛ زيرا موارد بسياري را مي توان يافت كه به دليل نامعلوم بودن اهداف، سيستم ارزيابي، درست طراحي نشده و يا درست اجرا نگرديده است. با توجه به اين مسائل، غالبا سازمان به بيش از يك نوع سيستم ارزيابي نياز دارد.[1] .

    1. مديريت منابع انساني، ص 219.