کد مطلب:62588 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

اندازه گيري عملكرد واقعي فردبعد از آن كه نتايج مورد انتظار، و استانداردها تعيين شدند، بايد عملكرد واقعي فرد اندازه گيري شود. بدين منظور بايد اطلاعات جامع و كاملي در مورد عملكرد واقعي فرد، جمع آوري شود، تا ارزشيابي بر اساس آن صورت گيرد.