کد مطلب:62591 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

ويژگي هاي نظام ارزشيابي مطلوبهمان گونه كه در بحث از ضرورت ارزشيابي اشاره شد، فقدان يك نظام ارزشيابي، سازمان را با مشكل جدي مواجه مي كند. در اين صورت كاركنان انگيزه اي براي تلاش و كوشش پيدا نمي كنند، و انگيزه هاي موجود كاركنان از بين مي رود؛ و در نتيجه ميزان كارايي و اثر بخشي سازمان كاهش مي يابد.

از سوي ديگر، هر نظام ارزشيابي نيز نمي تواند براي سازمان، مفيد و براي حل مشكلات سازمان مؤ ثر باشد؛ بلكه عدم مطلوبيت سيستم ارزشيابي نيز مشكلاتي براي سازمان به وجود خواهد آورد كه چه بسا مشكلات آن از مشكلات نبودن نظام ارزشيابي كم تر نيست. بنابراين، ضروري است كه نظام ارزيابي و سنجش كاركنان داراي ويژگي هايي باشد. البته بديهي است كه نمي توان نظام ارزشيابي واحدي با ويژگي هايي مشخص، براي تمامي سازمان ها با شرايط و ويژگي هاي متفاوت طراحي و پيشنهاد كرد، و بايد هر سازمان با توجه به شرايط مختلف خود، ويژگي هاي نيروي انساني موجود، و عوامل ديگر، سيستمي مناسب و مطلوب براي خود طراحي كند و بر اساس آن نيروهاي سازمان را مورد ارزشيابي قرار دهد؛ البته رعايت برخي شرايط عام و شرايط كلي در تمام نظام هاي ارزيابي ضروري است. در اين جا به برخي از اين خصوصيات و شرايط عام- كه بر گرفته از منابع و متون غني ديني اند- مي پردازيم: