کد مطلب:62595 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:95

كامل بودن ارزشيابيويژگي ديگر نظام ارزشيابي مطلوب كامل و همه جانبه بودن آن است. منظور از كامل بودن ارزيابي آن است كه در ارزشيابي كاركنان، هم نقاط قوت، توانمندي ها و تلاش هاي آنان مورد توجه قرار گيرد، و هم نقاط ضعف و كاستي هاي آن ها.

بديهي است كه ارزيابي نبايد فقط بر نقاط ضعف افراد تأكيد كند؛ اگر چه برخي مي پندارند كه ارزيابي صرفا به دنبال يافتن نقاط ضعف عملكرد كاركنان مي باشد. سيستم ارزشيابي موفق و كارآمد، سيستمي است كه نقاط قوت و ضعف كاركنان را با هم ارزيابي كند؛ زيرا توجه صرف به نقاط ضعف كاركنان را با هم ارزيابي كند؛ زيرا توجه صرف به نقاط ضعف عملكرد كاركنان، آنان را نسبت به نظام ارزشيابي بدبين ساخته و مقاومت و مخالفت آنان را در پي خواهد داشت.

در برخي سازمان ها، نگرش منفي كاركنان نسبت به ارزيابي را نمي توان ناديده گرفت. منشأ اصلي اين بدبيني نقص و تا حدودي نگرش يكسويه نظام ارزشيابي است؛لذا كاركنان نسبت به ارزشيابي بدبين مي شوند و در مقابل آن از خود مقاومت نشان مي دهند؛ در حالي كه اگر كاركنان احساس ‍ كنند نظام ارزشيابي تنها به دنبال يافتن نقاط ضعف آنان نيست؛بلكه به نقاط ارزشيابي تنها به دنبال نقاط ضعف و توانايي هاي آنان را بررسي كند، و هم نقاط ضعف و كاستي هاي آن ها را؛ آن جا كه مي فرمايد:

ثم لا تدع ان يكون لك عليهم عيون من أهل الامانة و القول بالحق عند الناس؛[1] پس فرو گذار مكن كه بايد بازرساني بر آنها داشته باشي... تا زحمت و تلاش همه تلاش كنندگان را ثبت كنند.

ملاحظه مي شود كه امام علي (ع ) توجه مالك را به نقاط مثبت كارگزاران جلب كرده و توصيه مي فرمايد كه فداكاري و تلاش كارگزاران بي كم و كاست ثبت و ضبط شود.

حضرت در بخش ديگري از عهدنامه، توجه مالك را به نقاط ضعف و كاستي ها و انحراف هاي احتمالي كارگزاران معطوف داشته، و چنين مي فرمايد:

و تحفظ من الاعوان فان أحد منهم بسط يده الي خيانة... فبسطت عليه العقوبة في بدنه و أخذته بما اصاب من عمله...؛[2] اطرافيان خود را زير نظر داشته باش؛اگر يكي از آنان دست به خيانت زد... او را زير تازيانه كيفر بگير و به مقدار خيانتي كه مرتكب شده او را كيفر كن....

    1. تحف العقول، ص 129.
    2. نهج البلاغه، نامه 53.