کد مطلب:62625 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:245

اصول عقائد خوارجريشه اصلي خارجيگري را چند چيز تشكيل مي داد:

1- تكفير علي و عثمان و معاويه و اصحاب جمل و اصحاب تحكيم (كساني كه به حكميت رضا دهند) عموما، مگر آنان كه به حكميت رأي داده و سپس توبه كرده اند.

2- تكفير كساني كه قائل به كفر علي و عثمان و ديگران كه يادآور شديم نباشند.

3- ايمان تنها عقيده قلبي نيست، بلكه عمل به اوامر و ترك نواهي جزء ايمان است. ايمان امر مركبي است از اعتقاد و عمل.

4- وجوب بلا شرط شورش بر والي و امام ستمگر. مي گفتند امر به معروف و نهي از منكر مشروط به چيزي نيست و در همه جا بدون استثنا بايد اين دستور الهي انجام گيرد.[1] .

اينها به واسطه اين عقائد، صبح كردند در حالي كه تمام مردم روي زمين را كافر و همه را مهدور الدم و مخلد در آتش مي دانستند.

[صفحه 117]


صفحه 117.
    1. ضحي الاسلام، ج 3، ص 330 به نقل از كتاب الفرق بين الفرق.