کد مطلب:74703 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:217

شرح خطبه متقينچنين روايت است كه يكي از ياران و اصحاب اميرمومنان علي عليه السلام كه «همام» ناميده مي شد و مردي پارسا و عبادت پيشه بود به آنحضرت گفت: اي پيشواي مومنان، سيماي پرواپيشگان و پارسايان را برايم ترسيم فرما، آنچنانكه گويا آنان را مي بينم.

امام عليه السلام لختي درنگ كرد و از پاسخ سريع خودداري فرمود و آنگاه گفت: اي همام! اطاعت پروردگار كن و از او پروا دار و به نيكي و نيكوكاري روي آر كه خدا با تقوي پيشگان و نيكوكاران است.

پاسخ كوتاه امام او را قانع نساخت و عطش درونيش همچنان باقي ماند و بدان بسنده نكرد، بطوريكه اصرار بر شنيدن پاسخ كامل، در چهره ي او خوانده مي شد.

امام كه اين آمادگي و عطش را در او ديد مهر سكوت شكست و به تفصيل پاسخ خود را با حمد و ستايش الهي و درود بر پيامبر و آل او آغاز كرد: