کد مطلب:74707 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:238

رابطه متقابل معرفت و اخلاصعظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم، فهم و الجنه كمن قد رآها فهم فيها منعمون، و هم و النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونه و شرورهم مامونه و اجسادهم نحيفه و حاجاتهم خفيفه و انفسهم عفيفه.

عظمت آفريدگار در عمق جانشان شكوفا شده، پس غير او در ديده شان صغير و حقير آيد، آنان بر قله بلند معرفت و حضور نشسته اند، گويا بهشت را مي بينند و از آن برخوردارند و نيز شاهد دوزخ و دوزخيان درحال عذابند،

دلهاشان غمگنانه، زندگيشان مهربانانه، بدنهايشان تكيده و نيازشان خفيف و ساده و جانشان پارسا،