کد مطلب:89559 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:163

خطبه 004-اندرز به مردم
[صفحه 153]

هشدار و از جمله خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است 1- موضعگيري و سابقه خاندان پيامبر در آن تيرگيهاي انبوه تنها بوسيله ما هدايت شديد، و برچكاد بلند شرافت انساني فراز آمديد، و با دستگيري ما از آن شب ديجور نجات يافته به روشنايي سپيده دم گام گذاشتيد! 2- هشدار به مردمي كه از پيشامدها و رخداد تاريخ به چشم آموزش نمي نگرند. كرباد گوشي كه فرياد هشدار دهنده را عميقا درك و تدبر نكند! چگونه نداهاي آهسته را به گوش رعايت شنود آن كس كه بانگ بلند صيحه او را كر كرده است. پايدار و استوار (به حق) دل بيداري باشد كه پيوسته (به ياد و بيم پروردگار) در تپش است!

[صفحه 153]

3- سرانجام عهدشكني و دورويي من هميشه عاقبت خيانت و بيوفايي را از شما منتظر بودم و در ظاهر آراسته شما سيماي فريب خوردگان مغرور را مي يافتم، فقط سرپوش دين مرا از شما مستور داشت (واقعيت شما را از من پوشانيد) ولي وجدان پاك و نيت صادقم مرا بر همه منويات شما بينا كرده بود، من براي هدايت و دستگيري شما بالاي راههاي روشن حق، و در ميان جادهاي پيچاپيچ گمراهي برپا ماندم (با علائم هدايت را برپاي داشتم) آنگاه كه در واديهاي گمراهي هراسان به هر طرف نگران بوديد و دليلي نمي جستيد و از سوز تشنگي زمين را حفر مي كرديد ولي به آبي دست نمي يافتيد. 4- روشني و گوياي حق، و ترس از چيرگي نادانان امروز است كه من هر گنگ و بي زباني را كه نطق و بياني در بردارد براي شما به زبان آورم. شخصي كه از من تخلف كند درستي راي از او دور گردد (با نور خردشان خاموش باد). از آنگاه كه حق را نشانم دادند و پرده از رخ آن برايم برداشتند در آن شك نكردم و در راه آن سستي روا نداشتم. هراسي كه موسي را (هنگام روبه رو شدن با ساحران) گرفت به جهت بيم جان خود نبود، فقط از غلبه اجتماع جاهلان و دولتهاي گمراه (يا گمراه كننده) انديشناك شد. امرو

ز ما و شما هر دو بر سر راه حق و باطل با يكديگر مواجه شده (يا ايستاده) /ايم، آن كسي كه رسيدن به آب را اطمينان دارد و بدان راه يافته رنج تشنگي نخواهد ديد.


صفحه 153، 153.