کد مطلب:89560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:148

خطبه 005-پس از رحلت رسول خدا
[صفحه 163]

كشتي نجات از جمله از سخنان آن حضرت عليه السلام است: هنگامي كه رسول خدا (ص) درگذشت و عباس (ره) وابوسفيان پسر حرب با او گفتگو كردند تا با او به عنوان خلافت بيعت كنند. 1- ترسانيدن و هشدار دادن از آشوب مردم هشيار باشيد، امواج خروشان فتنه را با كشتيهاي نجات بشكافيد، از راه رميدن و اختلاف سرپيچيد و خود را برتر آريد، و تاجهاي افتخارات جاهلانه را فرونهيد. رستگار و پيروز كسي شد كه با بال و پري (وسيله قدرتي) به پا خاست، يا سر تسليم فرود آورده راحت گرديد. (اين قدرت و حكومت) آبي است متعفن و لقمه اي است كه خورنده را گلو گيرد و راه نفس بر او بندد. و چيننده ميوه قبل از اوان رسيدنش، چون بذرافشان در غير زمين صالح خود است. 2- موضعگيري امام عليه السلام در برابر اسلام و برخي از ويژگيهاي او پس اگر سخني گويم، گويند: بر ملك و سلطنت حريص گشته است، و اگر خاموش نشينم گويند از مرگ هراسيده است. اين گمان چه خطا است و از من دور است، بعد از من نشيب و فراز (ميدانهاي مرگ بار آن جنگهاي خونين) به خدا سوگند پسر ابوطالب به مرگ مانوس تر است از طفل به پستان مادر! (اين گمانها درباره من باطل است) بلكه علم مكنوني ر

ا در من قرار نهاده اند كه اگر بدان دم زنم، (به يقين هراسناك خواهيد شد) و چون طناب دلوي كه به سرعت در چاه عميق روان است، مضطرب خواهيد گرديد.


صفحه 163.