کد مطلب:89562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:139

خطبه 007-نكوهش دشمنان
[صفحه 177]

دامهاي شيطان از جمله خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است: شيطان را ملاك امر گرفتن و با آن يكي شدن شيطان را به عنوان مالك و زمامدار كار خود اتخاذ كردند، شيطان هم آنان را براي خود همچون دامهاي گسترده (يا شريكهايي) برگزيد. پس در خلال سينه آنها تخم گذارد و جوجه در آورد، و در كنار و دامنشان پرورش يافته به راه افتاد (و به هر ناحيه آنان متدرجا سركشيد، و به هر گوشه و كنارشان خود را رسانيد). پس با چشم آنان نظر كرد و با زبانشان به نطق درآمد. در نتيجه آنان را با خود بر مركب خطاكاري و لغزش سوار كرد، و هر بيهوده سرايي و ناروايي را برايشان آرايش نمود. انجام گرفت به دست آنان كار چنان مردمي كه شيطان در سلطنت و فرمانش آنان را دام گسترده خود قرار داده (يا شريك ساخته) و بر سخن باطل به زبان آنان نطق كرده است.


صفحه 177.