کد مطلب:89565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

خطبه 010-حزب شيطان
[صفحه 191]

دار و دسته شيطان از جمله خطبهاي آن حضرت است: شكست، سرانجام دار و دسته بي بينش شيطان و پيروزي در انتظار ياران بصير خدا است. هش داريد كه شيطان حزب خدا را گرد آورده، پياده و سواره اش را بسيج كرده است، و بي گمان بينش خود را، در برابر اينان، پيوسته به همراه دارم. نه هرگز خود را به اشتباه انداخته ام و نه مرا به اشتباه كاري انداخته اند. به خدا سوگند حوضي را براي آنان از آب پر كنم كه خود بر سر چاه ايستاده آب آنرا بكشم، حوضي كه واردشدگانش از آن بيرون نيايند، و ديگران انديشه رجوع بدان را به خود راه ندهند.


صفحه 191.