کد مطلب:89573 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

خطبه 018-نكوهش اختلاف عالمان
[صفحه 251]

اختلاف نظر دانشمندان از جمله سخنان آن حضرت عليه السلام است: در سرزنش دانشمنداني كه در فتوا دادن اختلاف دارند 1- سرزنش دانشمندان در اختلاف نظرشان با يكديگر حكمي از احكام درباره قضيه اي به يكي از آن (دانشمندان) عرضه مي شود، در نتيجه به نظر خود حكمي صادر مي كند، سپس همان قضيه را، عينا، به حضور ديگري از آنان مي برند، اين يك حكمي مي دهد مخالف با حكم شخص اول، آنگاه همه قاضيان با آن قضيه در حضور امامي كه همگي را به كار قضاوت گماشته گرد مي آيند، و آن امام آراء همه آن افراد مخالف با يكديگر را درست مي شمارد و تصويب مي كند! (خدايا! اين اختلاف چرا و سرچشمه آن چيست؟) در حالي كه خداي آنان يكي، پيامبرشان يكي و كتابشان نيز يكي است! آيا خدا- كه منزه از چنين سخني است- بدين اختلاف فرمانشان داده است و آنان به فرمانبرداري ايستاده اند؟ يا از اختلاف نهيشان كرده ولي آن افراد به نافرماني نشسته اند؟ (اگر اين اختلافها را درست بدانيم) يا بايد بگوييم خدا- كه منزه از چنين نسبتي است- ديني ناقص فرو فرستاده براي تكميلش از آنان ياري جسته است؟ يا اينان شريكان خدايند (و داراي اختيار تامند) كه هر چه خواهند بگويند

و بر خدا است كه به گفته هايشان رضايت دهد؟ يا بايد گفت كه خدا ديني كامل فرو فرستاده ولي پيامبر، صلي الله عليه و آله، در رسانيدن و گزاردنش كوتاهي ورزيده است؟! 2- ويژگيهاي قرآن با آنكه خداي سبحان مي گويد: (در بيان حكم هيچ چيزي، در اين كتاب كوتاهي نكرديم و ناتمامش نياورديم) و در اين كتاب بيان روشن و رسايي براي هر چيزي است، و همچنين يادآوري كرده است كه برخي از حقايق اين كتاب برخي ديگر را تصديق مي كند، و اينكه در آن هيچ گونه اختلافي نيست، چه، خداي سبحان گفته است: (اگر از جانب غير خدا بود بي شك در آن اختلافهاي بي شماري مي يافتند). هان آگاه باشيد كه قرآن را ظاهريست آراسته و بس شگرف، و باطنش دريايي پهناور است و ژرف، شگفتيهايش به نيستي نرود، و نكات بي مانندش به پايان نرسد، و جز به وسيله قرآن، پرده هاي اختلاف انگيزي كه بر روي حقايق فرو افتاده است، بركنار نشود.


صفحه 251.