کد مطلب:89575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

خطبه 020-در منع از غفلت
[صفحه 267]

فرياد هشداردهندگان از جمله سخنان آن حضرت است: توجه پيوسته به جهان پسين و عبرت گرفتن از حوادث اين جهاني اگر شما هم آنچه را در گذشتگان شما بي پرده و آشكارا مشاهده كرده اند، به عيان و به روشني مي ديديد، بي گمان به هراس آمده خود را مي باختيد و شنوا گشته فرمان مي بوديد، وليكن آنچه آنان مشاهده كرده اند (در پس پرده حواس ظاهر و حجاب طبيعت) از شما پنهان است، و اندكي بيش نگذرد كه اين پرده ستبر از برابر چشم شما به كنار رود! به حقيقت چشم شما را هم (در همين جهان) بينا كرده اند اگر خود بخواهيد ببينيد و حقايق را به گوشتان رسانيده اند اگر بخواهيد بشنويد، و شما را هدايت كرده اند اگر بخواهيد به راه آييد، بر پايه حق و راستي به شما مي گويم: عبرتهاي آموزنده به بانگ بلند به شما هشدار مي دهند، و با آنچه مي توان از كارهاي ناشايست و پيمودن راه انحرافي بازداشت، باز پس رانده شده ايد (شايد تكان خورده به هوش آييد. در هر زمان انتظار پيغمبر و كتابي نبايد داشته باشيد) و بعد از پيام رسانان آسمان، از طرف خدا جز بشر تبليغ نمي كند، و حقايق الهي را به ديگران نمي رساند.


صفحه 267.