کد مطلب:89581 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:140

خطبه 026-اعراب پيش از بعثت
[صفحه 325]

پرچم پايداري قسمتي است از خطبه آن حضرت عليه السلام: 1- شرايط و اوضاع اجتماعي روزگار بعثت پيامبر گرامي آنگاه خداوند تعالي محمد صلي الله عليه و آله را به رسالت برانگيخت تا بيم دهنده جهانيان و امين بر تنزيل باشد، در حالي كه شما جامعه عرب بر دين شري استوار و در سرمنزل شر خيزي برقرار بوديد، در ميان سنگستان سخت و مارهاي بياباني كر (زيان نافهم، بي پروا، يا مارهاي نر) منزل مي گزيديد، آب آلوده و تيره مي نوشيدند، و غذاي ناگوار خشن مي خورديد، و خون خود را رايگان مي ريختيد، و پيوند خويشي را قطع مي كرديد، بتها در ميان شما برپا و گناهان به شما پيوسته و بسته بود.

[صفحه 325]

2- موضعگيري امام پس از رسول خدا قطعه اي ديگر از همين خطبه است: (هنوز زماني از رحلت رسول خدا نگذشته بود كه چون به توده مسلمانان) نگريستم، ناگهان خود را تنها يافتم و جز اهل بيتم براي خود ياوري نديدم، لذا مرگ را براي چنين خانداني (كه بايد سرپرست ديني و اخلاقي مردم باشند) روا نديدم، ناچار برخاشاك خليده در چشم ديده فروبستم، و بر اندوه گره خورده در گلو آب نوشيدم، و در برابر غمي جانكاه و نفس گير و زيستي تلختر از دانه زهرآگين علقم شكيبايي پيشه ساختم.

[صفحه 327]

3- سوداگر سرمايه باخته و بخشي ديگر از همين خطبه است: و آن شخص (عمرو بن عاص) بيعت نكرده مگر بدان شرط كه در برابر بيعت (معاويه) بدو بهايي (حكومت مصر) بپردازد، پس دست بيعت كننده به پيروزي مرساد، و امانت بيعت گيرنده خوار و ناچيز باد! 4- آمادگي براي جنگ و پايداري پيشه ساختن (چوگ ه يمان و اتحادي كه ميان مردم بي ايمان بسته شود پايدار نيست)، پس شما براي جنگ ساز و برگ برداريد، و آنچه مي بايد براي كارزار فراهم آريد، چه آتش جنگ زبانه كشيده شعله آن بالا گرفته است، و شعار صبر بر تن پوشيد كه پايداري برترين منادي پيروزيست.


صفحه 325، 325، 327.