کد مطلب:89585 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:139

خطبه 030-درباره قتل عثمان
[صفحه 379]

خودگزيني و بي تابي از سخنان آن حضرت است: درباره كشته شدن عثمان موضعگيري امام و ديگران در شورش عليه عثمان اگر به كشتن عثمان امر كرده بودم بي شك قاتل بوده ام و اگر از كشتن او نهي كرده بودم به يقين ياورش بودم. آنچه مسلم است به يقين كسي كه او را ياري كرده نمي تواند بگويد من از كسي كه او را ياري نكرد برترم و كسي كه او را ياري نكرد و خوارش داشت نمي تواند بگويد: كسي كه او را ياري و پشتيباني كرده از من بهتر است. من پيشامد عثمان با تعريف جامعي براي شما مي گويم عثمان خودخواهي و خودسري پيش گرفت تا آنجا كه اين خوي در او قوي شد و از حد تجاوز كرد، شما هم به هراس آمده بيتابي كرديد و كارتان از حد تجاوز كرد. خداي را درباره آن خودپرست و اين بيتابي حكمي حتمي است.


صفحه 379.