کد مطلب:89586 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:134

خطبه 031-دستوري به ابن عباس
[صفحه 385]

چه ترا بازداشت از آنچه نشان دادي؟ از سخنان آنحضرت عليه السلام است: به ابن عباس هنگامي كه پيش از آغاز جنگ جمل او را به سوي زبير روانه كرد تا او را به زير سايه فرمانبرداري خود بازگرداند. متوجه باش هرگز به انديشه ملاقات با طلحه نيفت، چه اگر با او برخوردي، او را گاو نر بي باكي خواهي ديد (كه در حال غضب و حمله سرش را به زير آورده) شاخهاي پيچاپيچش را به روي طرف راست مي كند (و به هر مشكلي تن مي دهد،) بر هر مركب سركشي سوار شده آن را رام مي خواند، ولي با زبير ملاقات كن، چه طبيعتش نرمتر است، پس به او بگو: خالوزاده ات مي گويد: تو حق مرا در حجاز شناختي و در عراق انكار كردي؟ چه چيز تازه اي پيش آمد كه ترا به سركشي واداشت؟ (يا: از آن آشنايي و بيعت آشكار چه ترا منصرف كرد؟). سيد رضي الله عنه، گويد: (آن امام عليه السلام) نخستين كسي است كه اين سخن، يعني (فما عدا مما بدا) از زبان او شنيده شده است.


صفحه 385.