کد مطلب:89591 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:129

خطبه 036-در بيم دادن نهروانيان
[صفحه 433]

سبك مغزان از خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است: در بيم دادن به نهروانيان 1- هشدار براي هر اقدامي كه بدون بينه و برهان روشن انجام گيرد من همانا بيم دهنده شمايم، مبادا بامداد برآيد، در حالي كه در كناره هاي پيچ و خم اين نهر، و در ميان هموارها و پستيهاي اين زمين گود كشته و در خاك و خون آغشته باشيد، بدون بينه اي كه در اين اقدام خود از جانب پروردگار داشته باشيد يا برهان آشكاري كه با شما باشد. در حقيقت سر منزل اجل شما را به اين سو و آن سو افكنده (يا وطن شما را از آشيانه و خانه به سوي هلاكت بيرون افكنده، يا دنيا شما را سرگشته كرده است) و تقدير شما را به تله مرگ انداخته است. 2- موضعگيري اميرالمومنين در برابر حكميت و آشكار كردن ويژگيهاي خوارج من همواره شما را از اين حكومت (حكمين) نهي كردم، ولي شما چون مردم حق ناپذير خلاف پيشه از راي من سرپيچيديد، تا آنكه من راي خود را تابع خواهشهاي شما گردانم، و شما گروه سبك مغزان و سست انديشگانيد، بي پدر مردمان، من كار زشت و خطرناكي پيش نياوردم، و درباره شما به انديشه زيان برنخاستم.


صفحه 433.