کد مطلب:89595 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:105

خطبه 040-در پاسخ شعار خوارج
[صفحه 461]

حكم خدا و قطعه اي از سخنان آن حضرت عليه السلام است: درباره خوارج هنگامي كه آن حضرت گفتار خوارج را شنيد كه مي گفتند: (حكومتي نيست مگر براي خدا) فرمود: كلمه حقي است كه باطلي بدان اراده شده است! آري حقيقه چنين است كه حكومت جز براي خدا نيست، ولي اين افراد مي گويند: زمامداري نبايد باشد، با آنكه به ناچار بايد براي مردم زمامداري باشد، بر يا فاجر، تا مومن در سايه حكومتش به كار خود بكوشد و كافر در آن بهره مند شود، و خداوند (هر چيزي را) در آن به اجل و سررسيد خود برساند، و بوسيله او اموال و غنائم عمومي جمع آوري شود، و به پشتيباني او با دشمن كارزار گردد، و به سبب او راهها امن شود، و حق ضعيف از قوي باز گرفته شود، تا نيكوكار به راحتي زيست كند، و از شر بدكاران مردم راحت شوند. و در روايت ديگر است كه آن حضرت عليه السلام، وقتي تحكيم آنان را شنيد گفت: حكم خدا را درباره شما منتظرم. و گفت: اما زمامداري نيكوكاران، پس مردم پروادار در آن به عمل مي كوشند، و اما زمامداري بدكاران، پس در آن مردم شقي بهرمند مي شوند تا زمانش به سرآيد و مرگش او را درربايد.


صفحه 461.