کد مطلب:89598 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

خطبه 043-علت درنگ در جنگ
[صفحه 485]

يا جنگيدن يا كفر ورزيدن از سخنان آن حضرت عليه السلام است: پس از آنكه اميرالمومنين جرير بن عبدالله بجلي را به رسالت نزد معاويه فرستاده بود، اصحاب وي پيشنهاد كردند كه براي جنگ با مردم شام مستعد و مهيا گردد 1- آداب مذاكره فراهم ساختن ساز و برگ و آماده شدن من براي كارزار با مردم شام، با آنكه جرير نزد آنان است، بستن در صلح بر روي مردم شام و منصرف كردن آن افراد از هر خيريست كه ممكن است در انديشه آن باشند. ولي من براي جرير زماني تعيين كرده ام كه پس از آن، جز به صورت فريبخورده يا عصيانگر از فرمان من، در شام درنگ نمي كند. راي صحيح تامل كردن و اطراف كار را سنجيدن است. شما هم (درباره تصميم من) عجله نكنيد و بردبار باشيد، ولي در آماده كردن ساز و برگ براي شما از جانب من سخني نيست. 2- قاطعيت در برابر كفر و نافرماني من بيني و چشم اين كار را از هر جهت بررسي كرده ام، و پشت و روي آن را به خوبي سنجيده ام، پس چاره و تكليفي نديدم جز كارزار يا كفر ورزيدن (نسبت بدانچه بر محمد، صلي الله عليه و آله، نازل شده است). 3- پيشامدها، انتقام گرفتن و دگرگون ساختن همانا كسي بر مردم سرپرستي مي كرد كه بدعتهايي

پيش آورد و رخدادهايي پديدار ساخت، زبان مردم را به گفتگوهايي باز كرد، پس مردم درباره اش سخناني گفتند، پس از آن كينه اش را به دل گرفتند، و سرانجام بر او شوريدند و دگرگونش كردند.


صفحه 485.