کد مطلب:89599 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

خطبه 044-سرزنش مصقله پسر هبيره
[صفحه 495]

چون بردگان گريختن از سخنان آن حضرت عليه السلام است: درباره مصقله بن هبيره شيباني كه به سوي معاويه گريخت، چه اين شخص اسيران بني ناجيه را از عامل اميرالمومنين خريد و آزاد كرد. بعد از آنكه امام مالي را كه در مقابل اسيران به عهده گرفته بود مطالبه كرد، به خيانت و پيمانشكني افتاد و به شام فرار كرد. عمل ناشايست خداوند روي مصقله را زشت گرداند! كاري بزرگ منشانه انجام داد، ولي چون بندگان فرار كرد. هنوز ثناخوانش لب نگشوده بود كه ساكتش كرد، و هنوز توصيف كننده تصديقش نكرده بود كه يكباره بيچاره و لالش كرد. اگر به جاي مي ماند به اندازه توانائيش از او مي گرفتيم، و در باقيمانده منتظر فراوان شدن دارائيش مي مانديم.


صفحه 495.