کد مطلب:89603 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

خطبه 048-هنگام لشكركشي به شام
[صفحه 517]

همراه با ساحل و از جمله خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است: هنگام حركت به سوي شام 1- ستايش و سپاس ويژه الله ستايش و سپاه خداوند راست تا آنگاه كه تاريكي شبي (در روشني) رخنه نمايد، و پرده آن جهان را فرا گيرد. و ستايش خداوند راست تا آنگاه كه كوكبي هويدا گردد و در افق پنهان شود. و ستايش و سپاس خداوندي راست كه نعمتهايش گم نشود و عنايات وافرش عوض ندارد. 2- فرمان به سپاه براي حركت در مسير معين سپس بدانيد! من مقدمه سپاه خود را كوچ داده بدانان فرمان دادم كه ملازم كناره هاي اين رودخانه باشند، تا فرمان ثانوي من بدانان برسد. و در نظر دارم از آب عبور كنم، و به طرف عده اي از افراد شما كه در اطراف دجله وطن گزيده اند بروم، و آنان را براي همراهي با شما به سوي دشمنتان برانگيزم، و آنان را از جمله نيروهاي امدادي شما گردانم. سيد رضي رحمه الله عليه، گفت: مقصود آن حضرت عليه السلام از (ملطاط) سمتي است كه آن حضرت آنها را به ملازمت آن ناحيه امر كرده و آن ساحل فرات است، و به ساحل دريا هم گفته مي شود، و اصل آن زمين مسطح و هموار است، و مقصود از نطفه آب فرات است و اين از عبارتهاي غريب و عجيب است.


صفحه 517.