کد مطلب:89604 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:98

خطبه 049-صفات خداوندي
[صفحه 521]

والامرتبگي و از جمله خطبه هاي آن حضرت است: درباره يگانگي و شناخت صفات خدا حمد خداوندي است كه مخفيات امور برايش آشكار است (و در اسرار مخفي نفوذ دارد) و نشانيهاي هويدا به سوي او راهنمايي مي كند، و از نمايان شدن به چشم بينا امتناع دارد. پس نه چشم كسي كه او را نمي بيند مي تواند انكارش كند، و نه دل كسي كه اثباتش كرده مي تواند به رخ او بنگرد. در علو، بر هر چيزي پيشي گرفت پس چيزي برتر از او نيست، و در نزديكي چنان به هر موجودي نزديك است كه نزديك تر از او نيست، پس نه مقام بلندش، او را از هيچ يك از مخلوقات دور گردانده است و نه نزديكيش در مكان با مخلوقات مساويش ساخته است. خردها را بر حدود صفتش مطلع نكرده است، و از معرفت شايسته آنها را در پرده نداشته است. او همان خداونديست كه نشانه هاي روشن وجود عليه اقرار قلبي منكرين براي او گواهي مي دهند. پس برتر است خداوند تعالي از آنچه اهل تشبيه و منكرين مي گويند برتري بس بزرگي!


صفحه 521.