کد مطلب:89605 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

خطبه 050-در بيان فتنه












[صفحه 525]

آغاز فتنه ها از جمله سخنان آن حضرت است: شناخت: فتنه، آميختگي حق با باطل آغاز ظهور فتنه ها همانا هواهاي (پست و آرزوهايي است كه از نفوس شرير و هواپرست برمي خيزد و) پيروي مي شود، و احكام باطلي است كه نو به نو ظهور مي نمايد كه در اجراي آن مخالفت با كتاب خدا شروع مي شود، و مردماني متولي آن احكام نوظهور مي شوند بر غير آيين خدايي دست به دست توليت آنرا به يكديگر مي سپارند. پس اگر باطل از آميختگي با حق جدا شود بر مردمي كه در انديشه و جستجوي حقند، پوشيده نمي ماند، و اگر حق از لباس باطل برهنه و خالص شود، زبان دشمنان حق از آن بريده گردد، ولي (براي فريب در ميان توده) مشتي از باطل و مشتي از حق گرفته و با هم مخلوط مي گردد، در اينجا است كه شيطان (دستاويزي به دست آورده) بر اولياي خود مسلط مي شود، و در اين هنگام فقط كساني نجات مي يابند كه از جانب خدا نيكي برايشان پيشبيني شده است.


صفحه 525.