کد مطلب:89607 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:98

خطبه 052-در نكوهش دنيا
[صفحه 535]

آهنگ كوچ بخشي از خطبه اي از آن حضرت عليه السلام است: كه گزيده آن به روايت ديگري پيش از اين آمده است و در اين جا به روايت ديگري آورده مي شود، زيرا دو روايت با يكديگر اختلاف دارند. 1- شناسيدن اين جهان: كوچيدن به سوي جاودانگي هوشيار باشيد! (رشته هاي بقاي) به حقيقت بريده شده اعلام و داع كرده است، و نشانه هاي شناخته شده اش ناشناس گرديده با شتاب روي گردانيده است، پس ساكنان خود را رو به فنا مي برد، و همسايگانش را به سوي مرگ مي راند. شيرين كاميهاي دنيا تلخ گرديد، و آنچه صاف بود آلوده شده است، پس، از دنيا جز ته ظرفي كه (ديگران آلوده اش كرده اند، و جرعه اي كه (تشنه كام را سيراب نكند) نمانده است. بندگان خدا! پس مصمم گرديد براي كوچ كردن از خانه اي كه زوال بر اهلش حتم است، و آرزو بر شما غلبه نكند، و مكث موقت شما را به اميد بقاي طولاني سرگرم نسازد. 2- ارزش عمل صالح به خدا سوگند، اگر مانند شتراني كه كره خود را گم كرده اند، حيرت زده از سوز جگر ناله بركشيد، و چون كبوتران شيدا به هوهو بانگ برداريد، و بسان راهبان از خلق بريده فغان و آه بركشيد، و از اموال و اولاد دل كنده به خدا گراييد، تا درجه

اي به قرب حق بالا رويد و يا از گناهي كه دفترهاي حساب حق آنرا آمار گرفته اند و مامورينش آنرا حفظ كرده اند، آمرزش خواهيد، همه اينها بسيار اندك است در برابر آنچه من از ثواب خداوند براي شما اميدوارم و از عقابش بر شما انديشناكم. 3- عمل انساني و نعمتهاي الهي به ذات مقدس خدا سوگند! اگر براي شوق او و يا هراس از او دلهاي شما آب شود، و از چشمه هاي چشمتان خون جاري گردد، و بعد از آن تا دنيا باقي است در آن زيست كنيد، و از كوشش هيچ فروگذار نكنيد، هنوز اعمال شما در برابر نعمتهاي بزرگي كه بر شما عنايت فرموده، و جزاي آنكه شما را به ايمان هدايت كرده نخواهد شد.

[صفحه 537]

4- احكام قرباني و از همان خطبه است: در بيان روز قرباني و صفت گوسفند قرباني از جمله شرايط كامل بودن گوسفند قرباني برپا بودن گوش آن و سالم بودن چشمش مي باشد. پس چون گوش و چشم سالم بود، قرباني هم درست است اگر چه شاخش شكسته باشد و (يا به علت لنگي و لاغري) چون به طرف قربانگاه مي رود پاي خود را روي زمين بكشد. (سيد شريف گويد:) منسك در اين جا به معني قربانگاه است.


صفحه 535، 537.