کد مطلب:89609 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

خطبه 054-درباره تاخير جنگ
[صفحه 549]

ناخوشايندي مرگ بخشي از سخنان آن حضرت عليه السلام: در پاسخ برخي از ياران كه اجازه ندادن آن حضرت براي جنگيدن را درنگي ناروا مي دانستند موضعگيري امام در برابر گمراهان اما گفتار شما: كه آيا اين همه (تامل و ترديد) براي هراس و كراهت از مرگ است؟ بخدا سوگند باك ندارم كه به سوي (مرگ بروم و در ميدان آن) وارد شوم، يا مرگ به سوي من بيرون آيد. اما گفتار شما كه شايد درباره اهل شام شك و ترديدي باشد، پس به خدا سوگند هيچ روزي در كارزار مسامحه نكردم، مگر به طمع آنكه گروهي به من ملحق و بوسيله من هدايت شوند و از تاريكي به سوي پرتو نور من راه يابند، اين محبوبتر است نزد من از آنكه در گمراهي به قتلشان رسانم، گرچه گرفتار آثار گناهان خود مي شوند!


صفحه 549.